1.Gatekna prayatan-prayatan ing ngisor iki
(1) Kaiket dening wewaton guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu
(2) Luwih ngutamakake babagan isine kang mentes, apik, endah, lan becik
(3) Isine bab pitutur, piweling, panyaruwe, sindiran, lan sapanunggalane
(4) Gunakake purwakanthi ing teks Saka prayatan ing dhuwur kang ora klebu paugerane geguritan yaiku ing nomer ...
a. (1) b. (2) C. (3) d. (4)​

2.gatekno tembang ing ngisor iki
penggawe becik puniku
gampang yen wus
denlakoni(garis bawah)
angel yen durung kalaksan
aras-arasen nglakoni
tur iku den lakona
mufangati badaneki

tegese tembung kang duweni garis ngisor yaitu
a.(pantes) b.(dilakoni) c. (kaleksan) d.(lakon)


3.gatekna pethilan geguritan iki!
pedhut
peteng dedhet lelimengan
anyaput sandhuwure rumput
kandel atumpuk suk-esukan
nggameng kongsi angkasa
mput

surasane geguritan ing ndhuwur yaiku...
a.(swasana peteng mergo pedhut)
b.(manungsa kang ora ngerti dalan)
c.(manungsa kang ora eroh dalan)
d.(manungsa kang uripe lagi rekasa)TOLONG DIJAWABBB YAAAA, DIKUMPULKAN HARI INI SOALNYAAA

Jawaban :

Pertanyaan Lainnya